21 januari 2014

Maristen in Europa


Bijeenkomst Europees team voor de zending

Op 15 en 16 januari kwam het Europese team voor de zending bijeen in Valladolid (Spanje), in het Provincialaat van de Provincie Compostela. Naast de zes afgevaardigden van de Provincies in Europa, van wie ik er sinds 2006 een ben, waren ook de Fraters João Carlos do Prado (Brazilië) en Miguel Ángel Espinosa (Mexico) aanwezig namens het secretariaat voor de zending dat onder het Algemene Bestuur valt.

Frater João Carlos gaf een presentatie over het proces rond de uitwerking van nieuwe animatie- en leiderschapsmodellen op Instituutsniveau. Dat zal ook van nut zijn voor alle bestuurlijke eenheden. Vervolgens namen we de tijd voor het bestuderen van een vragenlijst die was gericht aan de Provinciale Raden en de provinciale commissies voor de zending, om ons een voorstelling te maken van de toekomst van de Maristenzending in Europa. Dit zal tijdens de volgende vergadering van de C.E.M. (Europese Maristen-conferentie) worden gepresenteerd.

We hebben gekeken naar de stand van zaken voor wat betreft de Europese fase die zal volgen op de tweede Internationale Zendingsbijeenkomst in Nairobi, het vormings-programma dat we aan het maken zijn voor mensen met een leidinggevende functie in de Maristenzending op Europees niveau, en het Intranet dat bedoeld is voor de leden van de verschillende commissies van de Maristen in Europa.

We komen driemaal per jaar bijeen op plaatsen waar we ook kennis kunnen maken met situaties waarover we nog niet veel weten. Deze keer ontmoetten we een van de leken die het pastorale team aan het Maristencollege Inmaculada vormen. Hij vertelde over het programma dat zij ter ontwikkeling van het innerlijke leven hebben ingevoerd op drie niveaus: kleuter-, basisschool en middelbare school.

In oktober hadden we onze eerste bijeenkomst in Ierland, in de communiteit Moyle Park (Dublin), waar we een beter beeld kregen van wat er allemaal wordt gedaan om het Maristencharisma over te dragen op de schoolleiding en lerarenteams van de drie Maristenscholen in dat land. Onze volgende bijeenkomst is in mei in Boekarest (Roemenië), waar fraters en medewerkers betrokken zijn bij verschillende projecten ten behoeve van arme kinderen en jongeren.

Frater Robert Thunus

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login