20 februari 2017

Maristen in de wereld


Jubileummis project “Wereldburgers”

Tien jaar geleden, in januari 2007, gingen twee medewerkers van de school Lawside Academy in Dundee naar India om contacten aan te knopen met de Fraters Maristen in Mangamanuthu en Trichy. Het doel van die reis was te kijken naar mogelijkheden om de fraters daar hulp te bieden in hun werk met de Dalits (de laagste groep in de sa­menleving) in het dorpje Mangamanuthu en in het project “Rainbow” (Regenboog), opgericht om zorg te bieden aan moeders en kinderen met HIV.

Sinds dat eerste bezoek is er sprake van een blijvende relatie, en er wordt op allerlei vlakken hulp geboden dankzij de enthousiaste medewerking van personeel, leerlingen, ouders en vrienden van de twee katholieke middelbare scholen in Dundee (St John’s RC High School en St Paul’s RC Academy) en enkele Schotse basisscholen. Zo steunen zij de leerlingen aan de scholen van de fraters in India, worden er huizen gebouwd voor dorpelingen en krijgen moeders en kinderen met hiv / aids ondersteuning.

                         

Op 6 februari jongstleden werd in Dundee een mis gehouden om de 10e verjaardag van dit mooie project te vieren. Het was tevens een gelegenheid voor iedereen die betrokken is bij het project, het bisdom Dunkeld en de katholieke scholen in Dundee om hun dank uit te spreken aan Frater Douglas Welsh voor de dertig jaar dat hij zich al inzet voor het bisdom en de scholen. Bisschop Stephen Robson ging voor tijdens de mis en reikte aan Frater Douglas het ereschild van het bisdom uit, in het bijzijn van de burgemeester van Dundee en een gemeenteraadslid. Onder de aanwezigen waren ook Fiona McLagan, de directrice van St John’s High School, en Theresa Little, de directrice van St Paul’s Aca­demy, en de nog levende oud-directeuren van beide scholen. Verder waren er veel me­dewerkers van de twee middelbare scholen en de basisscholen die betrokken zijn bij het project “Global Citizenship” (Wereldburgers, zoals het nu heet), vrienden, familieleden van Frater Douglas, Gerry Devlin en Angela Ferrier van het Kinharvie Institute in Glas­gow, en Aisling Demaison, de Coördinator Maristenonderwijs van de Provincie. Fra­ter Brendan Geary, Provinciaal Overste, die van 1982 tot 1985 heeft lesgegeven in Dundee, was ook gekomen.

Het was een prachtig, hartverwarmend samenzijn, zeer in Maristenstijl. Veel aan­we­zi­gen bleven na de mis voor de receptie, waar ze elkaar konden ontmoeten, herin­ne­rin­gen ophalen en bedenken hoe de Maristengeest kan voortleven op de scholen en hoe het project positieve dingen kan blijven doen voor de mensen in India en het personeel en de jongeren in Dundee.

Frater Brendan Geary

 

Website van het project: www.indiavillageproject.co.uk

Eerder verschenen artikel over het project: Bulletin juni 2015

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login